⯑...คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทั้ง 3 ท่าน ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" 2 ท่าน และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 1 ท่าน ดังนี้
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณภัทร พิริยกิตติ์ศรัณย์ ประธานหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ เอมดวง อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากลศึกษา
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธมาภรณ์ พูมพิจ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว
 
6705163.jpg6705162.jpg6705161.jpg