DSC_5571.JPGวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ผศ.ดร.สุพรรณี ปลัดศรีช่วย
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และทีมงานวิจัยคณะมนุษยศาสจร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ "ห้องมอญ" พิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยรามัญ (มอญ) คลอง 14 โครงการการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้เชิงศิลปวัฒนธรรมโดยกระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุมชนมอญคลอง 14 โดย ดร.วารดา พุ่มผกา (หัวหน้าโครงการวิจัย) ศาสตราจารย์พรรณี บัวเล็ก ดร.อรวรรณ เชื้อน้อย และ ดร.พัทธนันท์ รัตนวรเศวต (ผู้ร่วมโครงการ) ณ โรงเรียนวัดใหม่เจริญราษฎร์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

>>>ภาพกิจกรรมนิทรรศการเพิ่มเติม >>>https://NASHUSO.quickconnect.to/mo/sharing/tIHucWzKS