ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษา/สถาบัน

สังกัดสาขาวิชา

เบอร์ติดต่อ

E-mail

ตรี

โท

เอก

รศ.บุญส่ง   บุญมาก


ศศ.บ(ภาษาฝรั่งเศส)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Matrise des Litters Modernes

ประเทศฝรั่งเศส

-

ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ

๓๐๒๘

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อ.ศักดิ์   ทองช่วง


อ.บ. (อักษรศาสตรบัณฑิต)

(ภาษาฝรั่งเศส)

มหาวิทยาลัยศิลปากร

อ.ม. (อักษรศาสตรมหาบัณฑิต)

(ภาษาฝรั่งเศส)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-

ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ

๓๐๒๘

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผศ.ศิริพร   อินทเวคิน


กศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศศ.ม. (การสอนภาษาฝรั่งเศส)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-

ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ

๓๐๒๘

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อ.ปิยจิตร   สังข์พานิช

ศศ.บ.(ภาษาฝรั่งเศส)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

-ศศ.ม.(การสอนฝรั่งเศส)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-Maitrise dus  Lettres  modernes

(Paris III )

-Maitrise en  Science du langage (U.Marc Bloc)

-Maitries en  Didactigue (U.Rouen)

-D.E.A.(Linguistigue)

U. Franche Conte

-Doctorat a  L INALCO(Paris)

ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ

๓๐๒๘

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อ.ลักษณา   ยาน้ำทอง


-Thai (INACO)

- Fransais Langue e trangere

Grenoble III )

-Thai (INACO)

-Frensais Langue e trangere

ROVEN)

-

ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ

๓๐๒๘


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.