ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษา/สถาบัน

สังกัดสาขาวิชา

เบอร์ติดต่อ

E-mail

ตรี

โท

เอก

อ.ประเสริฐ

ฉิมท้วม

กศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ศป.ม. (ประพันธ์เพลง )

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังศึกษา

ดนตรีสากล

๑๙๗๕

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อ.ราเชนทร์

เหมือนชอบ

คบ. (ดนตรีศึกษา)

วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ศศ.ม.(สาขาการวิจัยและ

พัฒนาเมือง)

มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

-

ดนตรีสากล

๑๙๗๕

-

ผศ.วิชา

เชาว์ศิลป์

คบ. (ดนตรีศึกษา)

วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ศศม. (ดนตรีศึกษา)

มหาวิทยาลัยมหิดล

-

ดนตรีสากล

๑๙๗๕

-

ผศ.อดุลย์

วงศ์แก้ว

คบ. (ดนตรีศึกษา)

วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

-

-

ดนตรีสากล

๑๙๗๕

-

นายพิสิษฐ์

เอมดวง

คบ. ( ดนตรีศึกษา)

วิทยาลัยครูจันทรเกษม

ศศ.ม.  (มานุษยดุริยางควิทยา)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

-

ดนตรีสากล

๓๐๐๘

-

นายธงชัย

เหลืองทอง

คบ. (ดนตรีศึกษา) (สากล)

วิทยาลัยครูราชภัฏจันทรเกษม

กำลังศึกษา

-

ดนตรีสากล

๑๙๗๕

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อ.ทรงกฤษณ์

คมสัน

คบ. ดนตรีศึกษา (สากล)

วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

กำลังศึกษา

-

ดนตรีสากล

๑๙๗๕

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อ.จุฑามาส

หิรัญกูล

คบ. ดนตรีศึกษา(สากล)

วิทยาลัยครูจันทรเกษม

กำลังศึกษา

-

ดนตรีสากล

๑๙๗๕

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.