ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษา/สถาบัน

สังกัดสาขาวิชา

เบอร์ติดต่อ

E-mail

ตรี

โท

เอก

ผศ.ดร.ธัญรัด   จันทร์ปลั่ง


-ปม.ช (นาฎศิลป์)วิทยาลัยนาฎศิลป์

-คบ.(อังกฤษ)

วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

กศ.ม. (การอุดมศึกษา)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ค.ด. (อุดมศึกษา)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทาลัย

นาฏศิลป์ฯ

 

๓๐๑๘

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผศ.วาสนา   ลิ่มเจริญกิจ


-ปม.ช (นาฎศิลป์)

วิทยาลัยนาฎศิลป์

-ศศ.บ.(นาฎศิลป์ไทย

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

-

 

นาฏศิลป์ฯ

 

๓๐๑๘

-

อ.กุลชไม   สืบฟัก
-ปม.ช (นาฎศิลป์)

วิทยาลัยนาฎศิลป์

-ศศ.บ.(นาฎศิลป์ไทย)

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-

นาฏศิลป์ฯ

 

๓๐๑๘

-

อ.ศุภวรรณ   เบกา เปเรซ

ศศ.บ.(นาฎศิลป์สากล)

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

_

_

นาฏศิลป์ฯ

 

๓๐๑๘

-

ผศ.ดร.บุปผาชาติ   อุปถัมภ์นรากร
-ปม.ช (นาฎศิลป์)

วิทยาลัยนาฎศิลป์

-ศศ.บ. (นาฎศิลป์ไทย)

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

กศ.ม. (การอุดมศึกษา)

มหาวิทยาลัยศรีนคริน

ทรวิโรฒประสานมิตร

ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร์)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นาฏศิลป์ฯ

 

๓๐๑๘

-

อ.ธรรมรัตน์   โถวสกุล


ศศ.บ. (นาฎศิลป์และการละคร)

สถาบันราชภัฏจันทรเกษม

ศศ.ม. (นาฏยศิลป์ไทย)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทาลัย

_

นาฏศิลป์ฯ

 

๓๐๑๘

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อ.ขรรค์ชัย   หอมจันทร์
-ปม.ช.(นาฏศิลป์)

วิทยาลัยนาฏศิลป์

-ศศ. บ.(นาฏศิลป์โขน)

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

_

_

นาฏศิลป์ฯ

๓๐๑๘

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.