ประเภท

วุฒิการศึกษา

รวม

ปริญญาเอก

ปริญญาโท 

ปริญญาตรี

ต่ำกว่า ป.ตรี

ข้าราชการ

3
44

3

-

50

พนักงานมหาวิทยลัย(สายวิชาการ)

-

25

-

-

25

อาจารย์ประจำตามสัญญา

-

14

5

-

19

พนักงานราชการ

-

3

-

-

3

พนักงานมหาวิทยาลัย(สายสนับสนุนวิชาการ)

-

-

3

-

3

เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา

-

-

8

3

11

รวม

3

87

19

3

111