คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 25 สิงหาคม 2560 
ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คลิกดูรูปภาพ