600909Lecturer   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (มจษ.) ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังการปาฐกถาบรรจบ พันธุเมธา ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ “ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไทย” โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ศรีศักร วัลลิโภดม นักวิชาการด้านโบราณคดีและมานุษยวิทยา ไทย เจ้าของรางวัลวัฒนธรรมเอเชียฟูกูโอกะ ประจำปี พ.ศ. 2550 เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบ 77 ปี และเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ ดร.คุณบรรจบ พันธุเมธา บูรพาจารย์ ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นนักวิจัยสตรีรุ่นแรกที่บุกเบิกงานวิจัยภาคสนาม จนได้รับสมญานามว่า นักสืบภาษาและนักมานุษยวิทยาสตรีคนแรกของไทย ในวันที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สำรองที่นั่งได้ที่ โทร. 025123695