600905

คณะจัดการประชุมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมหงส์พันธุ์ เพื่อรับทราบแนวทางและแนวปฏิบัติ สำหรับปีการศึกษา 2560 อีกทั้งยังเป็นการสรุปผลงานของคณะในรอบปีที่ผ่านมาให้รับทราบร่วมกัน

ภาพการประชุมคณะ