600908

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงาน ปาฐกถา บรรจบ พันธุเมธา ครั้งที่ 6 "ประวัติศาสตร์ ท้องถิ่นไทย" ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พรรณี บัวเล็ก ปาฐกงานบรรจบ ครั้งที่ 5 กล่าวเปิดงาน และปาฐกในครั้งนี้โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ศรีศักร วัลลิโภดม ผู้มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์หลายด้าน ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี และเปิดให้มีการเข้าชมห้องคุณบรรจบ ในหอเชิดชูเกียรติบูรพาจารย์ ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม เมื่อวันที่ 8 กันยายน ที่ผ่านมา

ภาพงานปาฐกถา