การประชุมจัดตั้ง สภาคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ในวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร

ภาพกิจกรรม >>>@PR.HUSO