การสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ภาพกิจกรรม >>>@PR.HUSO