สำนักประกันคุณภาพการศึกษา คัดอบรมการใชงานระบบประกันคุณภาพ CHE QA online system ระดับหลักสูตร ณ ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ 323-324 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา

ภาพกิจกรรม >>>@PR.HUSO