คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ Human Plus มนุษย์เพิ่มสุข ทำกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร พื้นที่เขตจตุจักร ได้แก่ โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า โรงเรียนเทพวิทยา และโรงเรียนคลองทรงกระเทียม โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "เนื้อตัวของเรา ร่างกายของเรา สิทธิ์ของเรา" เพื่อให้น้องๆเด็กผู้หญิงที่กำลังก้าวเข้าสู่วัยรุ่นได้เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและสิทธิ์ของตนเอง ในระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2561

ภาพกิจกรรมโรงเรียนวัดลาดปลาเค้า >>>@PR.HUSO
ภาพกิจกรรมโรงเรียนเทพวิทยา >>>@PR.HUSO
ภาพกิจกรรมโรงเรียนคลองทรงกระเทียม >>>@PR.HUSO