คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การค้าการลงทุนในกัมพูชา”และเปิดตัวหนังสือ“การค้าการลงทุนในกัมพูชา” วิทยากรโดย
- นายพูลศักดิ์ คุณอุดม นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ กรมการค้าต่างประเทศ อดีตที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์ กรุงพนมเปญ
- นายอัญชตรรถ เตชะมาถาวร นักธุรกิจที่ไปลงทุนในประเทศกัมพูชา (นักเรียนภาษาเขมร รุ่นที่ 1)
- นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร นักธุรกิจเจ้าของผลิตภัณฑ์ Global House ในประเทศกัมพูชา (นักเรียนภาษาเขมร รุ่นที่ 13)
- นายสุนทรพล วีระประวัติ ตำแหน่ง CLMV REGION MANAGER บริษัท SCG Trading Co. Ltd. ผู้มีประสบการณ์ทำงาน 2 ปี ในประเทศกัมพูชา
- นางสาวโสมเพ็ญ ขุทรานนท์ หัวหน้าโครงการฝึกอบรมภาษาเขมรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วิทยากรและผู้ดำเนินรายการ
และยังได้รับเกียรติจาก นายธัชชยุติ ภักดี อดีตเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ ,นายวรเดช วีระเวคิน อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐโมซัมบิก ,นายสมภพ ฤทธิกุลประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าลงทุนในกัมพูชา เป็นวิทยากรร่วมให้ความรู้แก่นักลงทุนหน้าใหม่
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ภาพกิจกรรม >>>@PR.HUSO