มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาราชการ พร้อมกันในวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561 โดยในส่วนของสาขาวิชาดนตรีสากลนั้นผู้เข้าสอบต้องผ่านการสอบปฏิบัติพร้อมสัมภาษณ์

ภาพกิจกรรม >>>@PR.HUSO