สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ "AE Freshmen Welcome 2018" ในวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี


ภาพกิจกรรม #PR_Huso