คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์  คณะมนุษยฯ

ภาพการประเมิน  #PR_HUSO