ขอเรียนเชิญร่วมงาน ปาฐกถา บรรจบพันธุเมธา ครั้งที่ 7  “ ไท/ไทยในโลกที่เปลี่ยนแปลง ” โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธ์ ในวันที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น ณ ห้องประชุมจันทร์จรัสชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี