สานต่อความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมกับมหาวิทยาลัยฟุคุอิ แห่งประเทศญี่ปุ่น ทางมหาวิทยาลัยจัดการแสดงต้อนรับโดยนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ร่วมกับชุดการแสดงของนักศึกษาชาวไทยและนักศึกษาชาวญี่ปุ่น ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยนักศึกนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยฟุคุอิจะอยู่ศึกษาและร่วมทำกิจกรรมประกอบไปด้วย
1. นำเสนอหัวข้องานวิจัยของนักศึกษาญี่ปุ่นและนักศึกษาไทย
2. เข้าร่วมกิจกรรมรับน้องสาขาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
3. การบรรยายเรื่อง "วัฒนธรรมญี่ปุ่น" จากนักศึกษาญี่ปุ่น
4. การบรรยายเรื่อง "การทำธุรกิจในประเทศไทย" โดยคุณ Chifumi Maeda กรรมการผู้จัดการบริษัท ทีเจพรรณราย คอมมิวนิเคชั่น จำกัด และ บริษัทจัดหางาน ทีเจพรรณราย จำกัด
5. ทัศนศึกษา องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย จ.สระบุรี และ วัดแก่งคอย จ.สระบุรี
6. การเข้าร่วมกิจกรรมวัฒนธรรมไทย
7. การนำเสนอการละเล่นญี่ปุ่น
ในระหว่างวันที่ 17-30 สิงหาคมนี้ ในความดูแลของสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

ภาพกิจกรรมความร่วมมือ>>>@PR.HUSO