วันที่ 5 กันยายน 2561 รศ.ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล อธิการบดี เป็นประธานเปิดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาจีน ประจำปีการศึกาา 2561 ณ ห้องประชุมหงส์พันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
ภาพพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาจีน >>>@PR.HUSO