มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงาน ปาฐกถา บรรจบ พันธุเมธา ครั้งที่ 7 เรื่อง “ไท/ไทยศึกษา ในโลกที่เปลี่ยนแปลง” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษศรีศักร วัลลิโภดม ปาฐกงานบรรจบ ครั้งที่ 5 กล่าวเปิดงาน และปาฐกในครั้งนี้โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์ ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านมานุษยวิทยา การจัดการด้านทรัพยากร ประวัติศาสตร์สังคมชนบท ประวัติศาสตร์สังคมล้านนา พิธีกรรมและความเชื่อ ทฤษฎีสังคมและการพัฒนา และชาติพันธ์วิทยา ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 7 กันยายน ที่ผ่านมา

ภาพกิจกรรมความร่วมมือ>>>@PR.HUSO