ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะออกฝึกงานในเทอมที่ 2/2561 นี้ เพื่อให้นักศึกษาได้ทำความเข้าใจในรายวิชาการฝึกงานซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ตัวนักศึกษาเอง

ภาพกิจกรรม >>>@PR.HUSO