สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังสัมมนา "สอนอย่างไรให้สนุก ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี