สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดสัมมนาหัวข้อ "สอนอย่างไรให้สนุก ในยุคไทยแลนด์ 4.0" วิทยากรบรรยายโดย รศ.ขัณธ์ชัย อธิเกียรติ อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา

ภาพกิจกรรม >>>@PR.HUSO