สภาคณาจารย์และข้าราชการร่วมกับวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก จัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพ "รำไท้เก๊ก" โดยมีวิทยากร หมอเฉา และ อ.หยาง ผู้เชี่ยวชาญการสอนรำไท้เก๊ก วันที่ 17 มกราคม 2562 ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ภาพกิจกรรม  @PR.HUSO