โครงการ Human Plus มนุษย์เพิ่มสุข กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเนื้อตัวของเรา ร่างกายของเรา สิทธิ์ของเรา ในวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา โรงเรียนบ้านลำต้นกล้วย โรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว และโรงเรียนอิสลามลำไทร ณ โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา เขตหนองจอก กรุงเทพฯ จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ประมวลภาพกิจกรรม  >>>#HUSO_PR