ขอเชิญร่วมฟังเสวนาวิชาการ"นครวัด มรดกโลก" โดยดร.อัง ชูเหลียน  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมานุษยวิทยา จากประเทศกัมพูชา วันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 - 16.00 น.ณ ห้องมานิจชุมสาย ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
รายละเอียด >>> กำหนดการ