คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ Human Plus มนุษย์เพิ่มสุข กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเนื้อตัวของเรา ร่างกายของเรา สิทธิ์ของเรา โดยจัดทีมงานคณะอาจารย์และบุคลกรมาร่วมทำกิจกรรมเพือให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนผู้หญิง ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6ณ โรงเรียนบ้านบางกะปิ เขตบางกะปิกรุงเทพมหานคร เมื่อวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา

ภาพกิจกรรม >>>@PR.HUSO