คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดอบรมระบบการประเมินตนเอง CHE QA Online ในวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 312 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดูภาพกิจกรรม  >>>PR_HUSO