มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาราชการ พร้อมกันในวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 โดยคณะมนุษย์มีผู้ข้าสอบสัมภาษณ์ใน 4 สาขาวิชได้แก่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, สาขาวิชานิติศาสตร์ และสาขาวิชาดนตรีสากล

ภาพกิจกรรม >>>@PR.HUSO