คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการค่ายพัฒนาผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา2561 รหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือหัตวุฒิ อ.มวกเหล็ก จ.สระบรี
ภาพกิจกรรม  @PR_HUSO