โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านภาษา สังศาสตร์และศิลปศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กิจกรรมที่ 6 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ Learn&Life on Campus สำหรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการส่งเสริมและเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ในวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม