คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพกิจกรรม >>>@PR.HUSO