ประกาศสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร เรื่อง ผลการพิจารณาผู้สมควรได้รับเกียรติบัตร "ปิยชนน์ คนการศึกษา" ประจำปีการศึกษา 2562