พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ "เพชรสยามและบุคคลดีเด่น"  ครั้งที่ 25 วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม