สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดแสดงโขนผู้หญิงจันทรเกษม เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด พระทรงครุฑา รามาวตาร วันที่ 10-11 กันยายน 2562 ณ สนามกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม