ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกามได้กำหนดการรับชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) สำหรับนักศึกษาภาคปกติในเวลาราชการ และ นักศึกษาภาคปกตินอกเวลาราชการ ระหว่างวันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 ถึง วันอังคารที่ 26 พฤศจิการยน 2562 พร้อมชำระค่าปรับชำระเงินช้ากว่ากำหนดวันละ 20 บาท โดยชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด ทุกสาขาทั่วประเทศ เท่านั้น 
       สำหรับนักศึกษาที่ไม่ชำระตามกำหนดดังกล่าว ให้รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาภายในวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ งานการเงิน กองคลัง ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี