แจ้งรายชื่อนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าสอบโครงการฝึกอบรมและทดสอบวัดมาตรฐานความรู้ด้านไอที (IC3 : Living Online) สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย เพื่อให้นักศึกษามีทักษะความรู้ทางไอทีที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ราชภัฏ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ และทิศทางการพัฒนา Thailand 4.0 ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคในเวลาราชการ 

9  |  ต.ค.  |  62  30  |  พ.ย.  |  62 6  |  พ.ย.  |  62 13  |  พ.ย.  |  62
สาขา ห้องสอบ สาขา ห้องสอบ สาขา ห้องสอบ สาขา ห้องสอบ
รัฐประศาสนศาสตร์ 2951 การบริหารและการพัฒนาชุมชน 2944 ภาษาอังกฤษ 2938 ศิลปกรรม (ประยุกต์ศิลป์) 2938
        รัฐประศาสนศาสตร์ 2944 ดนตรีสากล 2951
        รัฐประศาสนศาสตร์ 2946 ดนตรีสากล 2953
        ภูมิศาสตร์ฯ ภาษาจีน 2954
        บรรณารักษศาสตร์ฯ ภาษาจีน 2956
        นาฏศิลป์และศิลปการแสดง 2953 ศิลปกรรม (นิเทศศิลป์)
        ภาษาไทย    
        ภาษาไทย 2954    
        ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ    
        ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 2956    
        ภาษาอังกฤษ    
        บรรณารักษศาสตร์ฯ 15-0501    
        นิติศาสตร์    
        นิติศาสตร์ 15-0505