การประชุม เพื่อหารือและร่วมรับฟังแนวทาง เรื่อง ยุทธศาสตร์ มรภ. เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) โดย รศ.ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล อธิการบดี ประธานการประชุม ร่วมกับคณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุมหงส์พันธ์ุ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา

ภาพกิจกรรม >>>@PR.HUSO