ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ฉิมท้วม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมบุคลากรในคณะ เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติของสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 12 ภายใต้แนวคิด “Glocal Society: from Locale to Globality for a Sustainable Society - โลกาเทศาภิวัตน์: วิถีถิ่น วิถีไทย วิถีโลก สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ในระหว่างวันที่ 24 - 25 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา

ภาพกิจกรรม >>>@PR.HUSO  >>>@PR.SWU