สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมการลงทะเบียนเรียนให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 (ปฏิบัติจริง) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและลงทะเบียนได้ถูกต้อง ในวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3,4 และ 5 อาคาร 29