ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออกฝึกงานในสถานประกอบการ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารนวัตกรรมศึกษา วันที่ 20 ธันวาคม ที่ผ่านมา

 

ภาพกิจกรรม >>>@PR.HUSO