width=

โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ระยะที่ 2 ให้ประชาชนในพื้นที่ ตําบลวังหมัน อําเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 

ดูภาพกิจกรรม <<< Click >>>