มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารอนเกประสงค์และหอประชุม โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล อธิการบดี ประธานในพธี และมีคณาจารย์เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีแก่นักศึกษาใหม่

ภาพกิจกรรม >>>@PR.HUSO  || @PR.CRU