คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีอาจารย์สมโชค ฤทธิ์จำรูญ เป็นประธานกรรมการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกานต์ สุวรรณทรัพย์ ดร.จินตนา สุขสำราญ เป็นกรรมการ อาจารย์อุมาพร กาญจนคลอด เป็นผู้สังเกตการณ์ และ นายขนก ฤกษ์ดี เลขานุการฯ ณ ห้องประชุม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ดูภาพกิจกรรม >>> @PR_HUSO <<<