รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล อธิการบดี และนายบุญโสม พวงแก้ว กรรมการผู้จัดการ บริษัท แบ๊กส์บริการภาคพื้น จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการบริการการบิน ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กับ บริษัท แบ๊กส์บริการภาคพื้น จำกัด ณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เมื่อวันที่ 30 กันยายน ที่ผ่านมา

ภาพกิจกรรม PR@HUSO