ด้วยงานกิจการนักศึกษากองพัฒนานักศึกษา จะดำเนินการพิจารณาให้ทุนการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษ สรา้งชื่อเสียง และทำประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ.2563 โดยนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามระเบียบดังกล่าว สามารถรับและยื่นแบบฟอร์มยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ที่ งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาชั้น 3 อาคารกิจการนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ถึง วันที่15 ธันวาคม 2563 ดูรายละเอียด >>  .