ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษา เพื่อให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการแพร์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ไปแล้วนั้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้เปิดหลักสูตรการศึกษาเพิ่มเติม และเพื่อให้นักศึกษาภาคในเวลาราชการ ที่ได้ลงทะเบียนศึกษาภาคฤดูร้อน รวมถึงนักศึกษาภาคนอดเวลาราชการ ของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - ชัยนาทได้รับการปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษาให้สอดคล้องกับมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมด้วย จึงสมควรปรับปรุงประกาศฉบับดังกล่าวให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น รายละเอียด>>