ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "นาฏศิลป์สร้างสรรค์" ระหว่างวันที่ วันที่ 20 - 22 มกราคม  2564 ณ ห้องประชุมชั้น 12  อาคาร  36  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม>>